παραλαμβάνω

παραλαμβάνω
ΝΜΑ, κρητ. τ. παλλαμβάνω Α, περιλαβαίνω Ν
1. παίρνω κάτι που μού δίνεται από άλλον, λαμβάνω (α. «παρέλαβα τα δέματα που μού έστειλες» β. «παρέλαβον καὶ ἐνέβαλον εἰς τὸ πλοῑον [ενν. φορτίον]», πάπ.)
2. δέχομαι κάποιον κοντά μου ως βοηθό, σύμμαχο ή συνεργάτη, προσλαμβάνω (α. «παρέλαβε συνεργάτη» β. «συμβούλους παραλαμβάνειν», Αριστοτ.)
3. αναλαμβάνω κάποιον υπό την εποπτεία, την προστασία ή τον έλεγχο μου
νεοελλ.
1. αναλαμβάνω υπηρεσία από προκάτοχο ή από προϊστάμενο
2. (ιδίως στον τ. περιλαβαίνω) μαλώνω, επιπλήττω κάποιον, περιαδράχνω, περιαρπάζω
μσν.-αρχ.
1. υιοθετώ πατροπαράδοτες τελετές ή έθιμα
2. παίρνω κάτι με τη βία ή μετά από προδοσία, λαμβάνω υπό την κατοχή μου, καταλαμβάνω («ναῡς παραλαβόντες», Θουκ.)
3. δέχομαι ως μάθημα, μαθαίνω («τὴν σοφίαν παρὰ Δάμωνος... παρείληφεν», Πλάτ.)
αρχ.
1. διαδέχομαι κάποιον σε ένα αξίωμα («τὴν βασιλείαν Ἀτρέα παραλαβεῑν», Θουκ.)
2. κληρονομώ
3. αναλαμβάνω τη διαχείριση πραγμάτων καταχωρισμένων σε κατάλογο άπό τον προκάτοχο μου
4. αναδέχομαι, αναλαμβάνω να κάνω ή να πω κάτι
5. λαμβάνω μαζί μου και χρησιμοποιώ κάτι («παραλαμβάνειν ἐν ταῑς μάχαις τὸν θυμόν», Πλούτ.)
6. παίρνω κάτι ως εγγύηση
7. εξακριβώνω από αυτηκοΐα ή από φήμες («ἀκοῇ παραλαβόντες», Ηρόδ.)
8. δέχομαι ή χρησιμοποιώ κάτι ως ισοδύναμο άλλου («τὸν ἀριθμὸν ἀντὶ τοῡ νοῡ παραλαμβάνειν», Πλούτ.)
9. (γραμμ. και ιατρ.) μεταχειρίζομαι
10. παίρνω για προσωπική μου ευχαρίστηση σύζυγο ή παλλακίδα
11. (σχετικά με νεκρό) σηκώνω και μεταφέρω («παραληφθεὶς ὑπὸ θεῶν καταχθόνιων», επιγρ.)
12. προσκαλώ
13. συλλαμβάνω, αιχμαλωτίζω
14. αναφέρομαι σε κάτι, μνημονεύω («παραλαβόντες ἐπὶ βραχύ», Πολ.)
15. δέχομαι κάποιον ως μαθητή μου
16. (μέσ. και παθ.) παραλαμβάνομαι
α) κρατώ από
β) γίνομαι δεκτός ως
γ) γραμμ. παράγομαι
17. φρ. α) «μάρτυρας παραλαμβάνω»
(στον Δημοσθ.) προσάγω μάρτυρες
18. (η μτχ. ονομ. ουδ. πληθ. μέσ. ενεστ. ως ουσ.) τὰ παραλαμβανόμενα
οι επιχειρήσεις
19. (η μτχ. ονομ. ουδ. μέσ. παρακμ. ως ουσ.) τὰ παρειλημμένα
τα παραδεδεγμένα δόγματα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • παραλαμβάνω — receive from pres subj act 1st sg παραλαμβάνω receive from pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλαμβάνω — παραλαμβάνω, παρέλαβα βλ. πίν. 165 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • παραλαμβάνετε — παραλαμβάνω receive from pres imperat act 2nd pl παραλαμβάνω receive from pres ind act 2nd pl παραλαμβάνω receive from imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλαμβάνῃ — παραλαμβάνω receive from pres subj mp 2nd sg παραλαμβάνω receive from pres ind mp 2nd sg παραλαμβάνω receive from pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρειλημμένα — παραλαμβάνω receive from perf part mp neut nom/voc/acc pl παρειλημμένᾱ , παραλαμβάνω receive from perf part mp fem nom/voc/acc dual παρειλημμένᾱ , παραλαμβάνω receive from perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρείληφθε — παραλαμβάνω receive from plup ind mp 2nd pl παραλαμβάνω receive from perf imperat mp 2nd pl παραλαμβάνω receive from perf ind mp 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλαβόν — παραλαμβάνω receive from aor part act masc voc sg παραλαμβάνω receive from aor part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλαβόντα — παραλαμβάνω receive from aor part act neut nom/voc/acc pl παραλαμβάνω receive from aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλαβόντων — παραλαμβάνω receive from aor part act masc/neut gen pl παραλαμβάνω receive from aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλαμβανομένων — παραλαμβάνω receive from pres part mp fem gen pl παραλαμβάνω receive from pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”